Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie tai kaip UAB Idea Tix, įmonės kodas 302785499, veiklos adresas BSavanorių pr. 213-2 Kaunas (registruotos buveinės adresasDraugystės g. 19-352, Kaunas ) (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis.
Duomenų valdytojas užsiima veikla, kuri apima prekybą kelionėmis, skrydžių bilietais ir kitas su kelionėmis susijusias paslaugas. Šių paslaugų teikimui Duomenų valdytojas naudoja asmens duomenis, taip pat tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
Politikos nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurių duomenis tvarko Bendrovė:
• klientams, kurie naudojasi, naudojosi, yra išreiškę ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – Klientai);
• asmenims, kurie kreipiasi į Bendrovę teikdami prašymus, reikalavimus tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu arba el. paštu;
• asmenims, kurie lankosi Bendrovės interneto svetainėje www.keliauksuideja.lt ir t.t. 
Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

SĄVOKOS

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:
• Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
• Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrovės Klientai, asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę, teikdami prašymus, reikalavimus, Bendrovės interneto svetainės naudotojai ir kt.).
• Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais UAB Idea Tix bendradarbiauja teikdama paslaugas www.keliauksuideja.lt  svetainėje.
• Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant partnerius.
• Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
• Paslaugos – bet kokios svetainėje nurodytos paslaugos.
Kitos Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – kai duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį, asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.
Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė tvarkydama Asmens duomenis:
• Paslaugų teikimas, sutarčių sudarymas ir vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą Turizmo paslaugų sutarčių su Klientais sudarymą ir vykdymą, sutarčių pagrindu teikiamų paslaugų Klientams teikimą, įskaitant tinkamą Kliento informavimą apie su paslaugomis ir sutartimi susijusius klausimus vadovaudamasi sutarties pagrindu.
• Atsiskaitymų administravimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas Paslaugas, sutarties pagrindu.
• Tiesioginė rinkodara. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis teikdama pasiūlymus, siųsdama naujienlaiškius apie teikiamas Paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius vadovaujantis asmens sutikimu.
• Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.
Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

VARTOTOJO TEISĖS

Vartotojas ar jo teisėtas atstovas gali kreiptis į Duomenų valdytoją dėl informacijos apie tvarkomus Vartotojo asmens duomenis pateikimo. Duomenų valdytojas, nustatęs Vartotojo tapatybę, Vartotojui ar jo teisėtam atstovui per protingą terminą pateikia informaciją apie Duomenų valdytojo tvarkomus Vartotojo asmens duomenis ir jų apdorojimą.
Duomenų valdytojas, gavęs pranešimą iš Vartotojo, kad į duomenų bazę įvesti Vartotojo asmens duomenys yra klaidingi, netikslūs ar pasikeitę, imasi reikiamų atsargumo priemonių, jog tokie duomenys būtų nedelsiant ištaisyti. Jei nustatoma, kad buvo renkami Vartotojo asmens duomenys, nereikalingi paslaugoms teikti ar tiesioginei rinkodarai, tokie duomenys ištrinami iš duomenų bazės ir toliau netvarkomi.
Vartotojui pareiškus nesutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu, šio duomenų tvarkymas turi būti nedelsiant ir nemokamai nutrauktas, išskyrus kiek (ir laikotarpiui, kuriam), tokie duomenys būtini Vartotojo su Duomenų valdytoju sudarytai sutarčiai įvykdyti.
Reklaminio pobūdžio SMS žinučių siuntimo Vartotojas gali atsisakyti kreipęsis į Duomenų valdytoją telefonu ar elektroniniu paštu arba atvykęs į Duomenų valdytojo buveinę, o reklaminio pobūdžio el. pašto pranešimų – ir paspaudęs el. laiške esančią nuorodą. Sutikimas gauti pranešimus yra savanoriškas ir bet kada nurodytais būdais gali būti nutrauktas nemokamai.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.